Vyberte stránku

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

TYTO PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY (dále jen Podmínky) se především řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen Občanský zákoník).

(1) Poskytovatel: 
 
Úspěšní trenéři s.r.o., IČO: 09941487, DIČ: CZ09941487, se sídlem Platónova 3275/2, 143 00, Praha 4 – Modřany, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 308682, zastoupená
Norbertem Kardošem, jednatelem,
a
(2) Uživatel:
Vy, tedy osoba, která je návštěvníkem, uživatelem či objednatelem služby prostřednictvím webové
stránky: uspesnitreneri.cz (dále jen Web).
Vstupem na Web nebo jakýmkoliv jiným užitím Webu se stáváte Uživatelem.
(Poskytovatel a Uživatel též jako Strany).
1. Obecné podmínky užívání a předmět služby:
1.1. Poskytovatel provozuje Web, jehož prostřednictvím (i) zprostředkovává Uživateli obsah 
zaměřený především v oblasti marketingového poradenství v oblasti fitness, (ii) je autorem
programu „Úspěšní trenéři“ pro pokročilé trenéry fitness, který zahrnuje online služby i živá
setkání, a (iii) je autorem programu „Akcelerátor“ pro začínající a pokročilé osobní
trenéry, který zahrnuje online kurz „Akcelerátor”, a (iv) poskytuje další
související služby Uživatelům dle aktuální nabídky služeb Poskytovatele na Webu (dále jen
Služba“).
1.2. Tyto Podmínky určují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele.
1.3. Veškerá práva k Webu a jeho veškerému obsahu (psanému či obrazovému) jsou ve vlastnictví
Poskytovatele, který vlastní a vykonává veškeré autorská práva k těmto předmětům
duševního vlastnictví, případně mu náleží veškerá licenční oprávnění s nimi spojená.
2. Uživatelé, Zájemci a poskytované služby
2.1. Uživatel je povinen seznámit se s těmito Podmínkami.
 
2.2. Vstupem na Web a jakýmkoli užitím Webu a Služeb souhlasíte jakožto Uživatel s těmito
Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně veškerých pravidel a
dalších podmínek, na které tyto Podmínky a Web odkazují. Nesouhlasí-li Uživatel s těmito
Podmínkami, není oprávněn nadále užívat Web ani Služby.
2.3. Návštěvník Webu, tj. Uživatel, má v rámci Webu přístup k obsahu vkládanému na Web
Poskytovatelem, nemůže však na Web vkládat vlastní obsah;
2.4. Služba prezentovaná a poskytovaná na Webu je poskytována jednak prostřednictvím
dálkových komunikačních prostředků, tj. online (telefonické/video konzultace, emailem,
apod.) a rovněž osobně na základě individuální dohody Uživatele a Poskytovatele.
2.5. Uživatel, který má zájem o objednání Služby (dále též „Zájemce“), je oprávněn si na Webu
zarezervovat některý z možných termínů strategického hovoru v rozsahu cca 45 minut. Po
zarezervování termínu hovoru bude Zájemce v daném termínu kontaktován pracovníkem
Poskytovatele, kdy v rámci takového strategického hovoru bude Zájemci navržena varianta,
resp. možné varianty Služby.
2.6. Dojde-li mezi Zájemcem a Poskytovatelem na základě strategického hovoru (či následné
osobní, či online schůzky) k dohodě stran rozsahu a způsobu poskytnutí Služby, bude
uzavřena samostatná smlouva mezi Zájemcem a Poskytovatelem stran poskytnutí Služby,
resp. stran jejího obsahu, rozsahu, způsobu poskytování a platebních podmínek.
3. Povinnosti Uživatele
3.1. Uživatel je povinen při užívání Webu a Služeb uvádět pravdivé, aktuální a úplné údaje.
 
3.2. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:
3.2.1.veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, jsou úplné, přesné, pravdivé a aktuální;
3.2.2.se před zahájením užívání Webu a Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami,
těmto Podmínkám plně rozumí a souhlasí s nimi;
3.2.3.při využívání zpoplatněných služeb (nebo v případě, kdy by kdykoliv v budoucnu byla
nabídka služeb Poskytovatele na Webu rozšířena a/nebo změněna ve vztahu k určitým
kategoriím Uživatelů o zpoplatněné služby), je Uživatel, který je právnickou osobou,
zastoupen osobou oprávněnou za Uživatele jednat, a Uživatel, který je fyzickou osobou,
je plně svéprávný (zejména s ohledem na svůj věk), nebo je zastoupen zákonným
zástupcem;
3.3. Uživatel je povinen při užívání Webu a Služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy a
respektovat práva Poskytovatele i třetích osob. Uživatel zejména nesmí:
3.3.1.užívat Web a Služby v rozporu s těmito Podmínkami,
3.3.2.užívat Web a Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, ostatní Uživatele
a/nebo třetí osoby;
3.3.3.používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít
negativní vliv na provoz Webu. Web je možné užívat jen v rozsahu nezasahujícím do
práv ostatních Uživatelů a/nebo Poskytovatele a v souladu s určením Webu.
3.3.4.jednat tak, aby mohlo dojít ke zneužití jeho osobních či jiných údajů, kdy je povinen
uchovávat heslo ke svému uživatelskému účtu v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami.
Poskytovatel neodpovídá Uživateli za škody, které mu vzniknou v důsledku vyzrazení
nebo zneužití jeho přístupového hesla. Uživatel heslo šifruje.
3.4. Uživatel nese odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu vzniklou
jednáním (i opomenutím) Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými
právními předpisy. 
4. Smlouva o poskytnutí služby strategického hovoru mezi poskytovatelem a uživatelem
4.1. Provedením rezervace termínu strategického hovoru (dále též „strategický hovor“) Zájemce,
je mezi Zájemcem a Poskytovatelem uzavřena pouze smlouva o poskytnutí bezplatného
strategického hovoru Poskytovatelem Zájemci. Případná smlouva o poskytnutí Služby (či její
příslušné části) Zájemci Poskytovatelem, bude případně uzavřena po individuální dohodě
Zájemce a Poskytovatele dle čl. 2 odst. 2.6. tohoto článku těchto Podmínek.
4.2. Smlouva o poskytnutí bezplatného strategického hovoru Poskytovatelem Zájemci je uzavřena
dokončením rezervace termínu strategického hovoru Zájemcem.
4.3. V rámci procesu rezervace strategického hovoru je Zájemce povinen vyjádřit výslovný
souhlas s těmito Podmínkami, včetně zásad ochrany osobních údajů a používání cookies.
4.4. Zájemce je oprávněn rezervovaný termín strategického hovoru zrušit prostřednictví
elektronické zprávy zaslané na emailovou adresu team@uspesnitreneri.cz.
5. Práva k Webu
5.1. Poskytovatel je vlastníkem Webu.
5.2. Web je autorským dílem i databází ve smyslu Autorského zákona. Poskytovatel vykonává
veškerá majetková práva vztahující se k Webu.
5.3. Obsah Webu nelze uchovávat, upravovat, kopírovat, šířit ani k němu vykonávat jiná
majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem písemně souhlas.
6. Následky porušení podmínek
6.1. V případě podstatného nebo opakovaného méně závažného porušení těchto Podmínek ze
strany konkrétního Uživatele je Poskytovatel oprávněn omezit práva Uživatele a/nebo rozsah
Služeb poskytovaných Uživateli.
6.2. V případě velmi závažného nebo opakovaného podstatného porušení těchto Podmínek ze
strany konkrétního Uživatele je Poskytovatel oprávněn:
6.2.1.omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli; a/nebo
6.2.2.znemožnit Uživateli přístup na Web a další užívání Služeb.
7. Vyloučení odpovědnosti Poskytovatele
7.1. Služby poskytované Poskytovatelem Uživatelům a Zájemcům jsou poskytovány „tak jak leží”
a Poskytovatel neposkytuje Uživatelům a Zájemcům žádné záruky ohledně Služeb nebo
Webu. Poskytovatel zejména Uživatelům nezaručuje, že:
7.1.1.Web a Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;
7.1.2.Web a Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb;
7.1.3.Web a Služby budou poskytovány bez chyb;
7.2. Poskytovatel Uživatelům neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která
Uživateli či Uživatelům vznikne v souvislosti s používáním Webu a/nebo Služeb.
Poskytovatel Uživateli zejména neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu
způsobenou:
7.2.1.nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností či funkčností nebo rychlostí Webu
a/nebo Služeb, přerušením provozu a/nebo poruchou Webu a/nebo Služeb;
7.2.2.realizací přístupu a užívání Webu a/nebo Služeb;
7.2.3.počítačovými viry;
7.2.4.zneužitím Webu a/nebo Služeb ze strany Uživatele a/nebo třetích osob;
7.2.5.nedoručením, neuložením či ztrátou jakéhokoli Uživatelského obsahu;
7.2.6.ukončením provozování Webu a/nebo Služeb.
8. Ochrana osobních údajů
8.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále
jen GDPR) a právním předpisy České republiky.
8.2. Poskytovatel je správcem osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za
účelem naplnění smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Zájemcem dle čl. 4. těchto
Podmínek a rovněž pro účely případné smlouvy o poskytnutí Služby mezi Zájemcem a
Poskytovatelem, dojde-li k jejímu uzavření, a rovněž za účelem přímého marketingu
(zejména zasílání obchodních sdělení).
8.3. Osobní údaje Uživatele budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, sídlo nebo adresa
trvalého pobytu, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo nebo datum narození,
daňové identifikační číslo a audiovizuální záznam.
8.4. Uživatelé a Zájemci berou na vědomí a souhlasí s tím, že strategické hovory a Služba jsou
poskytovány převážně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, resp. online.
Uživatel bere na vědomí, že Služba (či její jednotlivé části) je poskytována taktéž
prostřednictvím video hovorů, které jsou dále nahrávány do uzavřené skupiny na Facebooku
v rámci další online podpory. Videozáznamy jsou taktéž pořizovány na živých setkáních a
jsou dále využívány v rámci poskytovaných služeb. Je tedy nutné pořizovat audiovizuální
záznamy Zájemců, které však budou užity jen pro výše popsané účely, tedy pro účely
poskytnutí Služby. K jakémukoliv jinému využití audiovizuálních záznamů Uživatele (např.
pro propagaci služeb Poskytovatele), bude muset Poskytovatel získat zvláštní souhlas od
Uživatele.
8.5. Poskytovatel pro plnění Služby (či její příslušné části) používá služeb subdodavatelů
jakožto zpracovatelů osobních údajů, zejména poskytovatele a správce těchto softwarových
nástrojů: Google, SignNow, Click Funnels, Acuity Scheduling poskytovatele účetních služeb
a poskytovatele mailingových služeb Mailchimp. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska
bezpečného zpracování osobních údajů.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu a z důvodu
případných námitek či sporů ještě 4 roky po jeho skončení.
8.7. Uživatel má právo požadovat od Poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15
GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18
GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f)
GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na
přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k
ochraně osobních údajů lze posílat na email: team@uspesnitreneri.cz. V případě, že se
Uživatel domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
8.8. Uživatel v uvedeném rozsahu a k uvedenému účelu dává Poskytovateli souhlas se
zpracováním osobních údajů Uživatele, kdy tento souhlas lze kdykoliv odvolat.
9. Zasílání obchodních sdělení a Cookies
9. Zasílání obchodních sdělení a Cookies
9.1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Službou na elektronickou adresu
Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na elektronickou
adresu Uživatele.
9.2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho hardwarové zařízení.
10. Závěrečná ustanovení
10.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv a bez náhrady provozování Webu a/nebo
poskytování Služeb. Již uhrazené služby se v takovém případě vyúčtují a bude poskytnuta
náhrada za nerealizované služby.
10.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Web.
 
10.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Web, poskytované
Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel bere
na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb,
případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Uživateli nevzniká nárok na náhradu jakékoli
přímé či nepřímé újmy či škody plynoucí z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti
poskytovaných Služeb způsobených takovýmito úpravami Webu nebo Služeb.
10.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit či doplňovat znění těchto
Podmínek. Poskytovatel informuje Uživatele o změně Podmínek na Webu případně jiným
vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek Uživatel mohl bez
nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na
Webu s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti
pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany
Uživatele se považuje pokračování ve využívání Webu a Služeb ze strany Uživatele i po datu
určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Nesouhlasí-li Uživatel se
změnami Podmínek, je povinen zdržet se užívání Webu a Služeb po datu určeném
Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.
10.5. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Webem a jeho užíváním se
řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Webu
realizován.
10.6. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené s Webem a/nebo
Službami dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby v souladu s obecně
závaznými právními předpisy. Převod nebo přechod práv a povinností Poskytovatele nemá
vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.
10.7. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto
takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení
co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena
platnost a účinnost ostatních ustanovení.
10.8. Pro řešení jakýchkoliv sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniklých v souvislosti s
užíváním Webu a/nebo Služeb Uživatelem jsou příslušné soudy České republiky.
Poskytovatel upozorňuje Uživatele, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností
stanovených na ochranu spotřebitele je v oblasti Služeb Česká obchodní inspekce, která je i
příslušná k mimosoudnímu řešení sporů (viz http://www.coi.cz/).
10.9. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2020

Vrať se zpět na hlavní stránku