Ochrana osobních údajů
1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále
jen GDPR) a právním předpisy České republiky.

2. Poskytovatel je správcem osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za
účelem naplnění smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Zájemcem dle čl. 4. těchto
Podmínek a rovněž pro účely případné smlouvy o poskytnutí Služby mezi Zájemcem a
Poskytovatelem, dojde-li k jejímu uzavření, a rovněž za účelem přímého marketingu
(zejména zasílání obchodních sdělení).

3. Osobní údaje Uživatele budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, sídlo nebo adresa
trvalého pobytu, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo nebo datum narození,
daňové identifikační číslo a audiovizuální záznam.

4. Uživatelé a Zájemci berou na vědomí a souhlasí s tím, že strategické hovory a Služba jsou
poskytovány převážně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, resp. online.
Uživatel bere na vědomí, že Služba (či její jednotlivé části) je poskytována taktéž
prostřednictvím video hovorů, které jsou dále nahrávány do uzavřené skupiny na Facebooku
v rámci další online podpory. Videozáznamy jsou taktéž pořizovány na živých setkáních a
jsou dále využívány v rámci poskytovaných služeb. Je tedy nutné pořizovat audiovizuální
záznamy Zájemců, které však budou užity jen pro výše popsané účely, tedy pro účely
poskytnutí Služby. K jakémukoliv jinému využití audiovizuálních záznamů Uživatele (např.
pro propagaci služeb Poskytovatele), bude muset Poskytovatel získat zvláštní souhlas od
Uživatele.

5. Poskytovatel pro plnění Služby (či její příslušné části) používá služeb subdodavatelů
jakožto zpracovatelů osobních údajů, zejména poskytovatele a správce těchto softwarových
nástrojů: Google, SignNow, Click Funnels, Acuity Scheduling poskytovatele účetních služeb
a poskytovatele mailingových služeb Mailchimp. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska
bezpečného zpracování osobních údajů.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu a z důvodu
případných námitek či sporů ještě 4 roky po jeho skončení.

7. Uživatel má právo požadovat od Poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15
GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18
GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f)
GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na
přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k
ochraně osobních údajů lze posílat na email: team@uspesnitreneri.cz. V případě, že se
Uživatel domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

8. Uživatel v uvedeném rozsahu a k uvedenému účelu dává Poskytovateli souhlas se
zpracováním osobních údajů Uživatele, kdy tento souhlas lze kdykoliv odvolat.
*Lidé na této stránce jsou naši skuteční klienti a sdílejí své upřímné názory. Uvedené příjmy jsou pouze demonstrací toho, kolik si jako trenér můžeš vydělat. Dosáhnout těchto výsledků není samo sebou. Všichni pro svůj úspěch tvrdě pracovali a opravdu si ho zasloužili. Tvé konkrétní výsledky se mohou lišit v závislosti na tvých schopnostech, pracovitosti, tempu a pečlivosti při uplatňování programu Úspěšní trenéři, stavu ekonomiky, běžných a nepředvídatelných rizicích podnikání a jiných faktorech.


© 2020 Online Sixpack s.r.o. - Všechna práva vyhrazena

Tato stránka není součástí webu Facebook nebo Facebook Inc. Současně, tato stránka NENÍ jakkoliv podporována Facebookem. FACEBOOK je ochranná značka FACEBOOK, Inc